Om die webwerf in Afrikaans te besoek
klik hier...


Silentia 

...om die mens te word wat jy bedoel is om te wees!


Wat is MLNP

Trauma gaan nie net weg nie… dit bly in die brein (en liggaam) ingebrand. 

MLNP™ is nie net nog ‘n tegniek nie. Dit is ‘n totaal nuwe geïntegreerde en omvattende brein-liggaam fasiliteringsproses wat die fasiliteerder toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer en wat tot spontane gedragsverandering lei.


Wie is ek?

  • Biografie & Kwalifikasies
  • Kontaknommers, fisiese adres en e-pos

Video ,PDF & Gratis Berading

To visit the website in English
click here...


Silentia

...to be the person you were meant to be!


What is MLNP

Trauma doesn't just go away ...it stays burned into the brain (and body). 

MLNP ™ is not just another technique. This is a completely new integrated and comprehensive brain-body facilitation process that allows the facilitator to facilitate healing and transformation in a dynamic manner leading to a spontaneous behavioral change.


Who am I?

  • Biography & Qualifications
  • Contact details, physical address and e-mail

Video, PDF & Free Counselling